Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid

Bibiana Wiegbekleding is nimmer aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, zowel lichamelijk, (im-)materieel, die na de levering door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan koper of gezinsleden, aan zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. De koper is te allen tijde aansprakelijk voor het juiste gebruik van door ons geleverde producten. Wij adviseren altijd om de richtlijnen van uw buro voor kraamzorg te raadplegen ten aanzien van de samenstelling en het gebruik van de wieg/ledikant. 

Algemeen

Alles waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien is ter beoordeling van Bibiana Wiegbekleding. 

Bestelling voor wiegbekleding

Een bestelling voor een wiegbekleding ter plaatse in het atelier, is rechtsgeldig wanneer zowel de koper als Bibiana Wiegbekleding zijn overeengekomen dat laatstgenoemde het meegebrachte wiegframe zal bekleden. Van het wiegframe worden foto`s gemaakt als bewijs van de afgegeven goederen en het frame wordt samen met de koper geinspecteerd op eventuele onvolkomenheden. De wensen voor de wiegbekleding en een afleveringstermijn worden bevestigd in een email. Bibiana Wiegbekleding is zich te houden aan de overeengekomen afleveringstermijn tenzij door aanwijsbare overmacht dit in redelijke zin niet mogelijk blijkt. In overleg met de koper wordt gestreefd naar een nieuwe afleveringstermijn.

Betalingswijze

Betalingen dienen te allen tijde vooraf te worden overgemaakt op rabobankrekening NL41RABO01284.45.165 t.n.v. Bibiana Wiegbekleding. Betalen in termijnen is bij Bibiana Wiegbekleding, vanwege de korte levertijd van zes weken, niet mogelijk. 

Copyright

Deze website is in zijn geheel, inclusief de bedrijfsnaam, het logo, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Bibiana Wiegbekleding worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden. 

Kleurweergave

Wij doen ons best de kleurweergave op de site zo dicht mogelijk te laten overeenkomen met de werkelijkheid. Wij garanderen echter geen 100% kleurgarantie. Dergelijke afwijkingen geven u niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. De producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product staat aangegeven bij de productomschrijving.

Levertijd/levering

Bij de aanname van de bestelling voor wiegbekleding wordt in overleg een termijn voor aflevering besproken met de koper. Wij streven naar een termijn van zes weken. Vóór aflevering wordt telefonisch met de koper een afspraak gemaakt en deze wordt nogmaals bevestigd via de mail. Een door Bibiana Wiegbekleding opnieuw beklede wieg wordt altijd ter plaatse van het atelier afgeleverd.

Minimum orderbedrag

Er geldt geen minimum bestelbedrag. 

Overmacht 

Bibiana Wiegbekleding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoring bij Bibiana Wiegbekleding en transportstagnatie. In geval van overmacht zijn wij nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft Bibiana Wiegbekleding het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten. Wij stellen alles in het werk om de wiegbekleding van de koper, op voorwaarde dat hier al aan begonnen is, daadwerkelijk af te leveren binnen de vooraf afgesproken termijn. Reeds in order zijnde wiegbekledingen, waaraan nog niet is begonnen en die in een situatie van overmacht niet kunnen worden afgeleverd, zullen in overleg met de koper worden geannuleerd.

Prijzen

Alle prijzen op de site van Bibiana Wiegbekleding zijn inclusief 21 % B.T.W. en exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn transparant vermeld op de website en zijn geldig en bepalend ten tijde van de bespreking en akkoord verklaring van de opdracht. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Wij houden ons het recht voor om prijzen aan te passen wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de bedrijfsvoering. 

Privacy 

Bibiana Wiegbekleding vind integriteit uiterst belangrijk, respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en behandeld persoonlijke informatie vertrouwelijk; zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of doorsturen; zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij houden ons het recht voor om, uitsluitend met uw toestemming, foto`s van wiegbekleding te plaatsen voor promotionele doeleinden op websites die in het bezit zijn van Bibiana Wiegbekleding.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Verdrietige omstandigheden

Wanneer tijdens de zwangerschap verdrietige omstandigheden van verlies van de baby zich voordoen, zal Bibiana Wiegbekleding in eerste instantie alle begrip en compassie tonen en u aansluitend de ruimte geven om eerst op adem te komen. Vervolgens zal de wiegbekleding alsnog worden afgemaakt, op voorwaarde dat hier al aan was begonnen, en zal met u een later tijdstip worden afgesproken waarop de wieg compleet bekleed, opgehaald kan worden. Als ten tijde van verlies nog niet aan de wiegbekleding door ons was begonnen, kan de bestelling in overleg met u worden geannuleerd en zal het reeds betaalde bedrag aan u worden gerestitueerd. 

*     *     *     *     *